Prepravné podmienky

Právo na odstúpenie od zmluvy

Konečným spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá koná s cieľom nevzťahujúcim sa k jeho obchodom, podnikaniu alebo povolaniu.

1.1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Aj na Vás ako konečného spotrebiteľa sa vzťahuje zákonné právo odstúpiť od zmluvy do 14 (kalendárnych) dní, bez udania akéhokoľvek dôvodu. Naša spoločnosť sa však rozhodla predĺžiť túto lehotu na 30 dní.
Dĺžka lehoty na odstúpenie od zmluvy začína platiť:

- v prípade, že ste Vy alebo Vami splnomocnená tretia osoba, ktorá nie je právnickou osobou, prevzali do vlastníctva objednaný tovar, ktorý ste Vy objednali v rámci jednej objednávky a spolu Vám bol doručený;

- v prípade, že ste Vy alebo Vami splnomocnená tretia osoba, ktorá nie je právnickou osobou, prevzali do vlastníctva objednaný tovar, ktorý ste Vy objednali v rámci jednej objednávky a jej časti Vám boli každá zvlášť doručené;

- v prípade, že ste Vy alebo Vami splnomocnená tretia osoba, ktorá nie je právnickou osobou, prevzali do vlastníctva poslednú časť zásielky alebo posledný kus, v prípade, že ste objednávali jeden kus a tento bol zaslaný po častiach alebo po jednotlivých kusoch;

V prípade, že Vy ako kupujúci chcete odstúpiť od zmluvy musíte tak urobiť písomnou formou alebo na inom trvanlivom nosiči. (H.T. Trade Service GmbH & Co. KG, Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück, Telefón: +49-541-201936-20, e-mail: [email protected]) Toto prehlásenie musí byť jednoznačné a môže byť zaslané v listovej zásielke alebo elektronicky. Môžete použiť priložený formulár, ale jeho použitie nie je povinné, Vaše odstúpenie od zmluvy sme ochotný prijať aj v inej písomnej forme.

1.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade, že ste odstúpili od zmluvy prevádzkovateľ Vám vráti všetky odoslané platby okamžite, ale najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia prehlásenia o odstúpení od zmluvy a vrátení tovaru.
Pre vrátenie platieb použije prevádzkovateľ ten istý spôsob, akým bola uhradená pôvodná objednávka, ak sa prevádzkovateľ s kupujúcim nedohodol inak. Platby sú vrátené v plnej výške bez akýchkoľvek zrážok.

Prevádzkovateľ však nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu bol tovar doručený, ak sa jedná o tovar, ktorý je možné vzhľadom na jeho povahu zaslať prepravnou spoločnosťou alebo poštou, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže jeho zaslanie predávajúcemu, podľa toho, čo nastane skôr.
Prevádzkovateľ nezabezpečuje prepravu vráteného tovaru.

Tovar, ktorý je možné vzhľadom na jeho povahu zaslať bežnou prepravnou spoločnosťou alebo poštou, je kupujúci v každom prípade povinný zaslať späť najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia prehlásenia o odstúpení od zmluvy prevádzkovateľovi .

Náklady na vrátenie tovaru, ktorý je možné zaslať bežnou prepravnou spoločnosťou alebo poštou znáša kupujúci. Náklady na vrátenie tovaru, ktorý je nie možné zaslať bežnou prepravnou spoločnosťou alebo poštou znáša prevádzkovateľ.

V prípade poškodenia tovaru zodpovedá kupujúci za tieto škody iba v prípade, že táto škoda bola jednoznačne spôsobená jeho konaním.

1.3. Obmedzenia pri odstúpení od zmluvy

Kupujúci nemôže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy:

- v takom prípade, kedy si objedná tovar zhotovený na zákazku alebo podľa jeho výslovných požiadaviek,
- ak sa jedná o tovar podliehajúci rýchlej skaze;
- ak sa jedná o predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
- ak sa jedná o periodickú tlač alebo knihu dodávanú v ochrannom obale, okrem predplatného na odber tlače.

Právo na odstúpenie od zmluvy nie je možné pri zmluve, ktorej predmetom bol:

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
- predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

_________________________________________________________________________________________________________

V prípade, že chcete využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, môžete použiť nasledujúci formulár. Vyplňte ho a zašlite na niektorý z kontaktov H.T. Trade Service GmbH & Co. KG. (Eversburger Str. 32, 49090 Osnabrück,  E-Mail: [email protected])

Ja dolu podpísaný ….........................................................., týmto dňa …............................. odstupujem od zmluvy medzi mnou a H.T. Trade Service GmbH & Co., ktorej predmetom bol nasledujúci produkt: ….........................…........................................................ (názov produktu)
Objednaný dňa: …............................ / dodaný dňa:........................................
Meno kupujúceho: …......................................................................................
Dodacia adresa: …...........................................................................................
Podpis: …................................ (iba v prípade listovej zásielky)
Dátum: …................................

_________________________________________________________________________________________________________

Tovar zašlite na adresu:

H.T. TRADE SERVICE GmbH & Co. KG
49090 Osnabrück, Eversburger Str. 32
Germany

Do balíku vložte vyplnený nasledujúci formulár - stiahnuť formulár TU.

Treten Sie der Premiumxl Community bei: