Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Poskytnutie vašich osobných údajov nie je zo zákona povinné a nevyžaduje sa pri uzatváraní zmluvy. Nie ste povinní poskytovať svoje údaje. Neposkytnutie údajov nebude mať žiadne následky. Toto platí, pokiaľ nasledujúce pravidlá spracovania objednávok neustanovujú inak. Pod pojmom „osobné údaje“ sa rozumejú všetky informácie (údaje týkajúce sa dotknutej osoby, najmä meno dotknutej osoby, identifikačné číslo a znalosť jednej alebo viacerých fyzických, fyziologických, duševných, ekonomických, kultúrnych alebo sociálnych identít), ktoré môže súvisieť s identifikovanou alebo identifikovateľnou fyzickou osobou.

Osoba poverená ochranou osobných údajov

Kontaktujte nás kedykoľvek. Naše kontaktné údaje nájdete v časti Impressum.

Kolegu priamo zodpovedného za oblasť ochrany osobných údajov môžete kontaktovať priamo na adrese [email protected]

Kontakt iniciovaný zákazníkom

Ak nás budete kontaktovať e-mailom, môžeme použiť vaše osobné údaje, ale iba v rozsahu, v akom nám ich poskytnete. Účelom zhromažďovania údajov je poskytnúť primeranú odpoveď na žiadosť zákazníka.

Ak sa prvý kontakt týka realizácie predzmluvných opatrení (napr. konzultácia s cieľom potvrdiť úmysel kúpiť, objednať) alebo sa týka už uzatvorenej (kúpnej) zmluvy, na spracovanie údajov sa uplatňuje článok 6 ods. 1 písm. B) GDPR. ).

Ak dôjde ku kontaktu z iných dôvodov, údaje sa zbierajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR, pričom sa vychádza z nášho legitímneho úmyslu odpovedať na žiadosť. Z dôvodov súvisiacich s vašou situáciou máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Na spracovanie vašej žiadosti použijeme iba vašu e-mailovú adresu. Vaše údaje sa potom budú uchovávať po dobu stanovenú zákonom, po uplynutí ktorej budú vymazané, pokiaľ nesúhlasíte s ich ďalším spracovaním a použitím.

Zber a spracovanie pri použití kontaktného formulára

Pri použití kontaktného formulára zhromažďujeme vaše osobné údaje (meno, e-mailovú adresu, text správy) iba v rozsahu, v akom ste to povolili. Účelom spracovania údajov je kontakt. Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním prenášaných údajov. Spracovanie sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR s vašim súhlasom. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať bez vášho súhlasu, ktorý by ovplyvnil zákonnosť spracovania. Na spracovanie vašej žiadosti použijeme iba vašu e-mailovú adresu. Dáta budú potom vymazané, pokiaľ nesúhlasíte s ďalším spracovaním a použitím.

Serverové protokoly

Naše stránky môžete používať bez zadania osobných údajov.

Zakaždým, keď je prístup na našu webovú stránku, informácie o používateľoch prenášajú webový prehľadávač k nám alebo našim správcom stránok / poskytovateľom služieb IT a ukladajú sa do protokolových súborov servera. Tieto uložené informácie zahŕňajú napríklad meno pozvaného miesta, dátum a čas žiadosti, IP adresu, množstvo prenášaných údajov a žiadajúceho poskytovateľa služieb. Spracovanie sa vykonáva podľa článku 6 ods. 1 písm. F) GDPR pre náš legitímny záujem na zabezpečení bezproblémového fungovania našej webovej stránky a zlepšovaní našich služieb.

Objednávky pre registrovaných používateľov

Registrovaný užívateľ

Vaše osobné údaje zhromažďujeme spôsobom a v rozsahu stanovenom pri registrácii vášho používateľa. Účelom spracovania údajov je zlepšiť skúsenosti zákazníkov a zjednodušiť spracovanie objednávok. Spracovanie sa vykonáva s vašim súhlasom podľa GDPR 6 (1). Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať bez toho, aby ste tým ovplyvnili zákonnosť spracovania s vaším súhlasom. Akonáhle stiahnete svoj súhlas, odstránime váš klientsky účet.

Zber, spracovanie a prenos osobných údajov prostredníctvom objednávok

Pri zadávaní objednávky zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom na dokončenie a spracovanie objednávky a spracovanie vašich otázok. Poskytovanie údajov je nevyhnutné na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie informácií zabráni uzavretiu zmluvy. Spracovanie údajov je založené na článku 6 ods. 1 písm. B) GDPR a je potrebné na plnenie zmluvy s vami.

Vaše informácie budú postúpené prepravnej spoločnosti, poskytovateľovi platobných služieb, poskytovateľom služieb správy objednávok a určeným poskytovateľom IT služieb. Vo všetkých prípadoch prísne dodržiavame právne požiadavky. Prenos údajov je obmedzený na nevyhnutné minimum.

Zber a spracovanie údajov pomocou kontaktného formulára

Pri použití kontaktného formulára sa vaše osobné údaje (meno, e-mailová adresa, text správy) zhromažďujú iba v rozsahu, v akom ich povolíte. Účelom spracovania údajov je kontakt. Odoslaním správy súhlasíte so spracovaním prenášaných údajov. Spracovanie údajov sa uskutoční s vašim súhlasom v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že nás budete kontaktovať bez toho, aby ste ovplyvnili zákonnosť spracovania. Na spracovanie vašej žiadosti použijeme iba vašu e-mailovú adresu. Dáta sa potom vymažú, pokiaľ nesúhlasíte s ďalším spracovaním a použitím.

Zber a spracovanie údajov prostredníctvom reklamných správ

Ak ste o to konkrétne požiadali, pošleme vám na vašu e-mailovú adresu informačné reklamné správy s naším marketingovým obsahom. Vaše údaje spracujeme podľa článku 6 ods. 1 GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracovania s vaším súhlasom. Odber reklamných správ môžete kedykoľvek zrušiť kliknutím na odkaz v reklamných správach alebo nás môžete kontaktovať. Vaša e-mailová adresa bude potom odstránená z databázy.

Vaše informácie budú počas spracovania objednávky postúpené vášmu poskytovateľovi e-mailového marketingu na marketingové účely. Takto získané údaje sa neposkytujú tretím stranám.

Plnenie objednávok

Použitie externého systému riadenia

V rámci spracovania objednávok na realizáciu zmluvy používame externý systém riadenia komodít. V rámci objednávky budú vaše údaje postúpené spoločnosti ViA Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Nemecko IT Consulting, Willi Hausner, Hermannstädter Str. 20, 90765 Fürth.

Poskytovatelia platobných služieb

Používanie služby PayPal

Na všetky transakcie PayPal sa vzťahuje Vyhlásenie o ochrane osobných údajov služby PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=sk

Používanie služby PayPal Express

Expresná platobná služba PayPal pre našu stránku od PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, „PayPal“) poskytovaná poskytovateľom platobných služieb.

Spracovanie dát vám umožňuje platiť prostredníctvom PayPal Express.

Aby bolo možné integrovať platobné služby, je dôležité, aby služba PayPal pri vstupe na stránku zhromažďovala, ukladala a analyzovala údaje (napríklad IP adresa, typ zariadenia, operačný systém, typ prehliadača, umiestnenie zariadenia). Táto stránka môže na tento účel používať súbory cookie. Cookies umožňujú rozpoznanie vášho prehliadača.

Toto spracovanie údajov, najmä použitie súborov cookie, je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Zber údajov o rôznych spôsoboch platby je založený na znalostiach zameraných na zákazníka. Z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

 Výberom a použitím „PayPal Express“ PayPal prenáša informácie potrebné na spracovanie vašej platby, čím splní vašu zmluvu s vami. Údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR.

Viac informácií o spracovaní údajov pri používaní služby Paypal Express nájdete tu v súvisiacich zásadách ochrany osobných údajov.


Používanie platieb Amazon

Na našom webe poskytuje platobnú službu Amazon Payments spoločnosť Amazon Payments Europe s.c.a. (38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembursko; „Amazon Payments“) Poskytuje poskytovateľ platobných služieb. Spracovanie dát vám umožňuje platiť pomocou Amazon Payments. Aby bolo možné integrovať platobné služby, je dôležité, aby Amazon Payments zhromažďoval, ukladal a analyzoval údaje pri vstupe na stránku (napríklad IP adresa, typ zariadenia, operačný systém, typ prehliadača, umiestnenie zariadenia). Táto stránka môže na tento účel používať súbory cookie. Cookies umožňujú rozpoznanie vášho prehliadača.

Toto spracovanie údajov, najmä použitie súborov cookie, je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Zber údajov o rôznych spôsoboch platby je založený na znalostiach zameraných na zákazníka. Z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Výberom a použitím „Amazon Payments“ Amazon Payments prenáša informácie potrebné na spracovanie vašej platby, čím splní vašu zmluvu s vami. Údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. B) GDPR. Viac informácií o nasledujúcom spracovaní vášho používania Amazon Payments nájdete na https://pay.amazon.com/de/help/201212490.

Cookies

Naše webové stránky sú na niekoľkých miestach tzv. používa cookies. Cookies sú malé kúsky textových údajov, ktoré sú uložené vo vašom počítači pomocou vyhľadávacieho nástroja, ktorý používate. Tieto informácie nám pomáhajú, aby boli naše ponuky užívateľsky príjemné, efektívne a bezpečné. Súbory cookie obsahujú jedinečné reťazce, ktoré umožňujú prehľadnú identifikáciu prehliadača pri opätovnom otvorení stránky z prehliadača.

Cookies sú uložené prehliadačom v počítači. Preto máte plnú kontrolu nad používaním cookies. Výberom správnych nastavení budete vo svojom prehliadači upozornení pred nastavením súborov cookie, čo vám umožní rozhodnúť sa, ktoré súbory cookie v prehliadači použijete, a to konkrétne pre konkrétnu stránku, ako aj všeobecne. Môže vám to zabrániť v ukladaní cookies a prenose údajov v nich obsiahnutých. Môžete tiež odstrániť cookies, ktoré už boli uložené. Chceli by sme však upozorniť na to, že vám to môže zabrániť v plnom využití všetkých funkcií webovej stránky.

Postup spravovania súborov cookie v hlavnom prehliadači (vrátane blokovania): Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=sk

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/cookies-udaje-ktore-webove-stranky-ukladaju-na-vas-pocitac

Safari: https://support.apple.com/en-us/guide/safari/sfri11471/mac

 „Technicky nevyhnutné súbory cookie“

Používame iba tieto pseudonymizované, technicky potrebné súbory cookie, aby bola naša ponuka užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Cookies umožňujú nášmu systému rozpoznať váš prehliadač pri prepínaní stránok a poskytovať vám príslušné služby. Niektoré funkcie našej webovej stránky nie sú prístupné bez cookies. Musíte nastaviť rozpoznávanie prehľadávača.

 S cieľom zabezpečiť optimálnu funkčnosť webovej stránky a náš legitímny záväzok k užívateľsky príjemnému a efektívnemu navrhovaniu našich služieb spracúvame údaje v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR. Z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.
 

Analytická reklama

Používanie služby Google Analytics

Google LLC. používať webovú analytickú službu Google Analytics na našich webových stránkach. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google). Vykonáva sa to na analýzu vašich zákazníkov a vašich webových stránok. Ak ste v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je preto pridruženou spoločnosťou Google zodpovednou za spracovanie vašich informácií a za dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov.

Google Analytics používa súbory cookie, ktoré vám pomôžu analyzovať, ako sa vaše stránky používajú. Informácie zhromaždené pomocou cookies sa prenášajú a ukladajú na server Google v USA. Táto stránka tiež umožňuje anonymné použitie vašej adresy IP.

Google Analytics používa súbory cookie, ktoré vám pomôžu analyzovať, ako sa vaše stránky používajú. Informácie o používaní tejto webovej stránky v súboroch cookie sa zvyčajne prenášajú a ukladajú na server Google v USA. Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP. V dôsledku toho spoločnosť Google vopred zníži vašu IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v iných zmluvných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch odošlete a skrátite úplnú IP adresu na server Google v Spojených štátoch. Spracovanie je založené na článku 6 ods. 1. DSGVO má oprávnený záujem o cielený a cielený dizajn webovej stránky. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na základe vašej konkrétnej situácie v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F). Uložením súborov cookie môžete zabrániť výberom vhodných technických nastavení pre softvér prehľadávača; Upozorňujeme však, že ak tak urobíte, nebudete môcť naplno využívať všetky funkcie stránok. Zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie, ktoré súvisia s používaním webovej stránky (vrátane IP adresy) spoločnosti Google, môžete zabrániť. Spracovanie týchto údajov spoločnosťou Google je ďalej prostredníctvom doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii na odkaz nižšie, ktorý si môžete stiahnuť a nainštalovať [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Ak chcete zabrániť službe Google Analytics sledovať vaše zariadenia, môžete nastaviť súbory cookie na zrušenie. Negatívne súbory cookie bránia budúcemu zhromažďovaniu údajov pri návšteve tejto stránky. Musíte vypnúť všetky systémy a zariadenia potrebné na jeho prevádzku. Ak kliknete tu, nastaví sa súbor cookie na zrušenie: v deaktivátore služby Google Analytics.Ďalšie informácie a podmienky ochrany osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://www.google.de/intl/de/politiky/.

Účelom spracovania údajov je analyzovať webovú stránku a jej návštevníkov na marketingové a reklamné účely. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa webovej stránky na vyhodnotenie toho, ako používate webovú stránku, na správu o vašej činnosti na webovej stránke a na poskytovanie ďalších služieb prevádzkovateľovi webovej stránky týkajúcich sa vášho používania webovej stránky a internetu. Medzi informácie, ktoré sa môžu zhromažďovať počas spracovania údajov, patria okrem iného tieto: IP adresa, dátum a čas prístupu na web, klikacia cesta, informácie o prehliadači a zariadení, navštívené stránky, stránky, ktoré vás presmerovali na túto stránku , umiestnenie, nákupná aktivita.

Adresa IP prenášaná z prehliadača prostredníctvom služby Google Analytics nie je spojená s inými údajmi, ktoré vlastní spoločnosť Google. Google Analytics používa súbory cookie, údaje prehliadača a sledovacie pixely, ktoré vám pomôžu analyzovať, ako sa vaše webové stránky používajú. Informácie, ktoré zhromažďujú o vašom používaní webovej stránky, sa zvyčajne prenášajú na server Google v USA, kde sú uložené. Na tejto webovej stránke je aktivovaná anonymizácia IP. Spoločnosť Google anonymizuje a skráti IP adresu v členských štátoch Európskej únie alebo v geografických hraniciach ostatných signatárov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Úplnú adresu IP je možné preniesť na server Google v USA a iba tam, kde je to potrebné, skrátiť iba vo výnimočných prípadoch.

Toto spracúvanie údajov, a najmä používanie súborov cookie, sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR na legitímny záujem o vytvorenie webovej stránky zameranej na potreby. Z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Google Analytics môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov (vrátane vašej adresy IP) na základe vášho používania webovej stránky a sťahovania týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím nasledujúceho rozšírenia prehliadača: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk] ,

 Ak chcete zabrániť službe Google Analytics sledovať vaše zariadenia, môžete nastaviť súbory cookie na zrušenie. Negatívne súbory cookie bránia budúcemu zhromažďovaniu údajov pri návšteve tejto stránky.

 Aby bolo zariadenie úplne funkčné, musíte nakonfigurovať nastavenie odhlásenia vo všetkých systémoch a zariadeniach, ktoré používate. Ak odstránite súbor cookie na zrušenie, údaje sa odošlú späť spoločnosti Google. Kliknutím sem umiestnite súbor „opt-out“: Deaktivujte Google Analytics. Viac informácií o našich Zmluvných podmienkach a ochrane osobných údajov nájdete na stránke https://www.google.com/analytics/terms/en.html alebo https://www.google.com/intl/sk/policies alebo: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk o šiestich stránkach.

Použitie sledovania konverzií Google AdWords

Naše stránky používajú program inzercie online spoločnosti Google Ads a prostredníctvom sledovania konverzií reklám Google (hodnotenie aktivity používateľov). Sledovanie konverzií Google je služba, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“). Ak ste v Európskom hospodárskom priestore alebo vo Švajčiarsku, správcom údajov je spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko). Google Ireland Limited je preto pridruženou spoločnosťou Google zodpovednou za spracovanie vašich údajov a za dodržiavanie platných zákonov o ochrane údajov

Po kliknutí na reklamy umiestnené spoločnosťou Google sa do vášho počítača uloží súbor cookie na sledovanie konverzií. Tieto cookies majú obmedzenú platnosť a neobsahujú žiadne osobné informácie a nesmú sa použiť na osobnú identifikáciu. Ak na našej webovej stránke otvoríte určité stránky a platnosť súboru cookie ešte neuplynula, správa stránok a spoločnosť Google zistia, že ste už klikli na reklamu a boli presmerovaní na túto stránku. Každý klient reklám Google dostane iný súbor cookie. Preto sa nedajú sledovať súbory cookie súvisiace s webmi klientov s reklamami.

Informácie zhromaždené pomocou súboru cookie na konverziu sa používajú na prípravu štatistík a výkazov o konverzii. To nám umožňuje zistiť počet používateľov, ktorí klikli na naše reklamy a boli poslaní na stránku označenú značkou sledovania konverzií. Avšak ani poskytovateľ služieb, ani nedostávame žiadne informácie, ktoré môžu byť použité na osobnú identifikáciu používateľov. Vaše údaje môžu byť prenesené do USA.

Toto spracovanie údajov, a najmä používanie súborov cookie, sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR na legitímny záujem informovať návštevníkov stránky prostredníctvom cielenej reklamy.

Z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Prispôsobené reklamy môžete deaktivovať v nastaveniach inzercie Google. Pokyny nájdete na stránke https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=sk.
Prípadne môžete zabrániť použitiu súborov cookie treťou stranou prístupom na stránku deaktivácie iniciatívy Network Advertising Initiative na adrese https://www.networkadvertising.org/choices/ a podľa tam uvedených dodatočných pokynov na zrušenie. štatistika sledovania konverzií. Viac informácií a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke https://www.google.com/policies/privacy/.


Plugins

Používanie služby YouTube

Naše stránky používajú funkciu vloženia videí YouTube do služby Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; ďalej len „YouTube“). YouTube je spoločnosť pridružená k spoločnosti Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“).

Táto funkcia zobrazuje videá YouTube v iFrame na vašich stránkach. Je tu povolená možnosť „špeciálny režim ochrany osobných údajov“. To bráni službe YouTube ukladať informácie o návštevníkoch vašich stránok. Na YouTube prenášate a ukladáte informácie iba pri pozeraní videa. Vaše údaje môžu byť prenesené do USA.

Toto spracúvanie údajov, a najmä používanie súborov cookie, sa vykonáva v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR na legitímny záujem o vytvorenie webovej stránky zameranej na potreby. Z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR.

Viac informácií o údajoch zhromaždených a použitých v službe YouTube a Google, ako aj o vašich právach a ochrane vášho súkromia nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov služby YouTube (https://www.youtube.com/t/privacy).

Práva dotknutých osôb a trvanie uchovávania údajov

Trvanie uchovávania údajov

Po uzavretí zmluvy sa údaje budú uchovávať počas záručnej doby a zákonnej doby uchovávania a po uplynutí tejto doby sa vymažú, pokiaľ s ich ďalším použitím nesúhlasíte.

Práva dotknutých osôb

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte podľa GDPR 15-20 nasledujúce práva. Zmluvy o ES: právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť údajov. Môžete odmietnuť spracovanie údajov podľa článku 6 ods. 1 GDPR alebo spracovanie na účely priameho marketingu podľa článku 21 ods. 1 GDPR.

Právo požiadať orgán dohľadu

Podľa článku 77 GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje boli zneužité.

Právo namietať proti spracovaniu údajov

Ak sa spracúvanie vyššie uvedených údajov považuje za založené na našich oprávnených záujmoch v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. F) GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti budúcemu spracovaniu údajov z dôvodov týkajúcich sa vašej situácie.

Ak bude vaša námietka prijatá, nebudeme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nedokážeme presvedčivý, legitímny dôvod nášho práva na spracovanie, ktoré presahuje vaše záujmy alebo práva alebo slobody, alebo pokiaľ účelom spracovania nie je vymáhanie alebo vymáhanie právnych nárokov. alebo ochrana.

Ak sa vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, môžete nás kedykoľvek namietať oznámením. Ak bude vaša námietka prijatá, osobné údaje sa už nebudú spracúvať na účely priamej reklamy.

Posledná aktualizácia: 29.07.2020

Treten Sie der Premiumxl Community bei: