Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a informácie pre zákazníkov

I. Všeobecné obchodné podmienky

§ 1 Základné ustanovenia

(1) Nasledujúce obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky zmluvy, ktoré uzavriete Vy ako Kupujúci s firmou H.T. Trade Service GmbH & Co. KG (ďalej ako Dodávateľ) na stránke www.premiumxl.sk. Ak nie je dohodnuté inak, tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú a upresňujú práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy uzavretej na diaľku v okamihu zakúpenia tovaru.

(2) Pod pojmom Kupujúci sa v nasledujúcich Všeobecných obchodných podmienkach rozumie fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na uzatváranie právnych úkonov a koná vo vlastnom mene.
Právnickou osobou sa rozumieme fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na uzatváranie právnych úkonov a nekoná vo vlastnom mene, ale je oprávnená zastupovať spoločnosť, ktorá vykonáva nezávislú odbornú alebo obchodnú činnosť.

§ 2 Uzatvorenie zmluvy

(1) Predmetom zmluvy je tovar alebo služby.

(2) Predmetom zmluvy uzatvorenej na stránke www.premiumxl.sk medzi Kupujúcim a Dodávateľom je tovar alebo služby. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť všetky dôležité informácie o vlastnostiach a údajoch tovaru na internetovej stránke www.premiumxl.sk v popise.

(3) Zmluva vzniká nasledujúcim spôsobom:

Vybraný produkt, ktorý chce Kupujúci zakúpiť kliknutím na tlačítko "Pridať do košíka". Týmto jednoduchým krokom je vložený želaný produkt do košíka. Vybraný produkt je možné v priebehu objednávania vymeniť za iný, zmeniť jeho farbu, ak je to možné, zmeniť objednávané množstvo alebo úplne vymazať z košíku.

Nasledujúcim krokom je kliknutie na tlačítko „Pokračujte k pokladni“. V prípade, že máte vytvorený vlastný účet, prihláste sa pomocou e-mailovej adresy a príslušného hesla. Ak nemáte ešte vytvorený účet, zaregistrujte sa ako nový zákazník. S osobnými údajmi, ktoré tu zadáte bude zaobchádzané v zmysle zákona o ochrane osobných údajov (Ochrana osobných údajov). Údaje budú spracovávané tak, aby neboli postúpené tretej strane.

Po úspešnom prihlásení sa nasleduje výber spôsobu platby a spôsobu dodania. Vždy postupujte postupne stlačením tlačítka „Ďalej“. V internetovom obchode je možné nakupovať aj bez registrácie, v takomto prípade je potrebné vybrať ponuku „Zaregistrovať sa ako hosť“.

Skontrolujte dodaciu adresu a potom spôsob dopravy. (Prepravné podmienky)
Vždy postupujte postupne stlačením tlačítka „Ďalej“.

Na Slovensku je možné, tak ako pri objednávkach do zahraničia, platiť nasledujúcim spôsobom:
- vopred bankovým prevodom
- platba cez PayPal
- platba kreditnou alebo bankovou kartou (iba MasterCard, VISA)
- platba cez amazon účet
- platba cez iDeal

Kliknutím na tlačidlo "Záväzná objednávka s povinnosťou platby" na odoslanie objednávky prehlasujete, že ste si vedomý všetkých právnych záväzkov vzniknutých týmto krokom a súhlasíte s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
Podľa vybraného spôsobu platby môžete byť presmerovaní do systému okamžitých platieb, tu si vyberte a podľa potreby zadajte svoje údaje.

(4) Vybavenie objednávky a zaslanie všetkých údajov spojených s uzavretím zmluvy sa uskutočňuje elektronicky čiastočne automatizovaným spôsobom. V dôsledku toho musíte zabezpečiť, aby e-mailová adresa, ktorú ste zadali, bola správna a bol zaručený príjem príslušných e-mailov. Najmä musíte sa uistite o tom, že príslušné e-maily neboli zablokované filtrom SPAM

§ 3. Špeciálne dohody týkajúce sa ponúkaných spôsobov platby

(1) Možnosti platby od spoločnosti Klarna

V spolupráci s Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Štokholm, Švédsko ponúkame nasledujúce možnosti platby. Platba sa vždy uskutočňuje v spoločnosti Klarna:

Okamžitý bankový prevod: k dispozícii v Nemecku. Z vášho účtu bude strhnutá suma okamžite po zadaní objednávky.

Ďalšie informácie a podmienky používania spoločnosti Klarna nájdete tu. Všeobecné informácie o spoločnosti Klarna nájdete tu. Klarna bude s vašimi osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s platnými predpismi o ochrane údajov a v súlade s informáciami uvedenými v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Klarna.

Viac informácií o spoločnosti Klarna nájdete tu. Aplikáciu Klarna nájdete tu.

§ 4. Vlastnícke právo, zádržné právo

(1) Zádržné právo je možné uplatniť len vtedy ak ide o nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

(2) Dodávateľ je výhradným majiteľom tovaru až do úplného uhradenia kúpnej ceny.

(3) V prípade, že ste právnická osoba:

a) Dodávateľ je výhradným majiteľom tovaru až do úplného uhradenia kúpnej ceny. Tovar, ktorý je predmetom vo výhradnom vlastníctve Dodávateľa, nesmie byť zastavený alebo založený ako istina.

b) Tovar je možné ďalej predávať v rámci obchodným vzťahov. V tomto prípade sa Kupujúci zrieka všetkých nárokov, od dátumu predaja tretej osobe, a mi toto odstúpenie akceptujeme. Dodávateľ si vyhradzuje právo na vymáhanie svojich pohľadávok. V prípade, že nedôjde k uhradeniu záväzkov riadnym spôsobom Dodávateľ si vyhradzuje právo na vymáhanie pohľadávky.

c) V prípade zlúčenia a zmiešania tovaru si Dodávateľ vyhradzuje právo na spoločné vlastníctvo novej veci vo výške hodnoty pomeru zodpovedajúcom výške uvedenej pohľadávky.

d) Dodávateľ sa zaväzuje uvoľniť zábezpeku požadovanú predajcom, ak jeho realizovateľná hodnota prekročí nároky o viac ako 10%. Výber istiny si vyhradzuje Dodávateľ.

§ 5. Všeobecné záručné podmienky

(1) Na všetok tovar poskytujeme zákonom vymedzenú záruku.

(2) Kupujúci je povinný po prebratí tovaru okamžite skontrolovať úplnosť dodaného tovaru, ako aj viditeľné chyby a poškodenia spôsobené pri preprave a čo najskôr o prípadných chybách informovať Dodávateľa. V prípade zanedbania, nesplnenia si zákonných podmienok, to bude mať vplyv na záruku poskytovanú zákonom.

(3) V prípade, že ste právnická osoba:

a) Na tovar sa vzťahuje iba popis, ktorý predstavuje vlastnosti a stav produktu, poskytovaný Dodávateľom, žiadne iné reklamné vyhlásenia alebo správy nie sú záväzné.

b) V prípade chyby alebo poškodenia výrobku si vyhradzujme právo výrobok opraviť alebo zabezpečiť náhradné diely. Ak to nie je dostatočné, môžete podľa Vášho uváženia požadovať zníženie ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Opraviť výrobok je možné iba dvakrát, okrem prípadu ak chyba vyplýva priamo z vlastností výrobku alebo vznikla vplyvom iných vonkajších okolností. V prípade opravy Dodávateľ nenesie zodpovednosť za náklady, ktoré vznikli premiestnením produktu z dodacej adresy, ak to nezodpovedá zamýšľanému použitiu výrobku.


c) Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Zníženie záruku sa nevzťahuje na:

- náhrady škody spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou Dodávateľa a vedúce k usmrteniu, zraneniu alebo vzniku ohrozenia života a zdravia

- ak Dodávateľ úmyselne zatajil chybu alebo špecifické vlastnosti predávaného tovaru

- taký výrobok, ktorý sa obvykle používa pri stavebnej činnosti ako súčasť budov a spôsobil jej poškodenie

- prípadné opravné zákonné prostriedky, ktoré sú v súvislosti s nárokmi na záruku

§ 6. Voľba práva, miesto plnenia, výber súdu

(1) Uplatňuje sa nemecké právo. Pre spotrebiteľa sa táto voľba práva uplatňuje len vtedy, ak nebráni ochrane, ktorú poskytujú záväzné ustanovenia práva krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa.

(2) Prípade, že sa nejedná o konečného spotrebiteľa, ale o obchodníka, právnickú osobu alebo inštitúciu, miesto podnikania je aj miestom plnenia pre všetky služby a záväzky, ktoré vyplývajú z obchodných vzťahov.

(3) Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru sa tu výslovne neuplatňujú. II. Informácie pre zákazníkov

II. Informácie pre zákazníkov

1. Dodávateľ

H.T. Trade Service GmbH & Co. KG
Eversburger Str. 32
49090 Osnabrück
Nemecká spolková republika
Telefón: +49 541 201 936 20
E-mail: [email protected]

Alternatívne riešenie sporov:
Európska komisia poskytuje platformu pre mimosúdne riešenie sporov (platforma RSO), ktorá je k dispozícii na adrese https://ec.europa.eu/odr.

Naša firma nie je v prípade potreby ochotná týmto spôsobom riešiť prípadný spor.

2. Informácie o uzavretí zmluvy

Kroky spojené s uzavretím zmluvy a možnosťami zmien nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach (I. časť) v časti "Uzatvorenie zmluvy".

3. Jazyk zmluvy, uloženie textu zmluvy

3.1. Jazykom zmluvy je slovenčina.

3.2. Celý text zmluvy nebude nikde uložený. Pred konečným potvrdením objednávky je možné uložiť a vytlačiť tieto údaje pomocou funkcií prehliadača. Po doručení objednávky Vám budú zaslané e-mailom údaje o objednávke, zákonom požadované údaje týkajúce sa zmluvy uzatvorenej na diaľku a Všeobecných obchodných podmienok.

4. Základné charakteristiky produktu alebo služby

Základné charakteristiky produktu alebo služby nájdete pri príslušnej ponuke v časti popis produktu. V prípade, že potrebuje podrobnejšie informácie kontaktujte Dodávateľa.

5. Ceny a spôsob platby

5.1. Ceny uvedené pri jednotlivých produktoch a službách sú vrátane prepravných nákladov. Uvedené ceny sú vrátane DPH a všetkých ostatných daní.

5.2. Prípadné ďalšie náklady na expedíciu ceny neobsahujú. Zobrazia sa na príslušnej stránke v procese objednávania tovaru a budú uhradené Kupujúcim, ak nie je uvedené, že sú poskytované  bezplatne.

5.3. V prípade dodávky do štátu mimo Európskej únie, môžu vzniknúť iné náklady ako napr. clo, dane alebo poplatky za prevody peňazí (poplatky za prevody alebo poplatky za prevod v cudzej mene účtované bankami), ktoré znáša Kupujúci. Kupujúci znáša všetky náklady spojené s prevodom peňazí do členského štátu Európskej únie pri prevode z nečlenské štátu Európskej únie.

5.4. Spôsoby platby, ktoré sú k dispozícii, sa zobrazia kliknutím na príslušné tlačidlo na našich webových stránkach alebo v príslušnej ponuke.

5.5. Ak nie je dohodnuté inak, okamžite po uzatvorení zmluvy je cena objednaného tovaru alebo služieb splatná.

6. Dodacie podmienky

6.1. Podmienky doručenia, dátum dodania a existujúce obmedzenia dodávky, ak je to možné, možno nájsť kliknutím na príslušné tlačidlo na našich webových stránkach alebo v príslušnej ponuke.

6.2. Ak ste konečným spotrebiteľom podľa zákona všetky riziká, ktoré sú spojené s prepravou predmetného tovaru, prípadné poškodenie alebo znehodnotenie prepravovaného tovaru, bez ohľadu na poistenie znáša v plnej výške Dodávateľ. Toto sa nevzťahuje ak Kupujúci prepravou poverili inú prepravnú spoločnosť alebo osobu.

V prípade, že ste právnická osoba, firma alebo inštitúcia všetky riziká spojené s prepravou a dodaním znáša Kupujúci.

7. Zákonná záruka

Zodpovednosť za vady sa riadi ustanoveniami "Záručné podmienky" v týchto Všeobecných obchodných podmienkach (časť I).

Tieto Všeobecné obchodné podmienky a informácie pre zákazníkov vytvorili právnici špecializujúci sa na právo v oblasti internetového obchodu. Firma Händlerbund Management AG zaručuje súlad textu s platnými predpismi a zákonmi a preberá za neho plnú zodpovednosť. Ďalšie informácie:  https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service

Posledná aktualizácia: 27.10.2020

Treten Sie der Premiumxl Community bei: